Giỏ hàng

Những điều kiện để kinh doanh công cụ hỗ trợ

1. Kinh doanh công cụ hỗ trợ là gì?

Căn cứ theo khoản 2 điều 3 Nghị định  96/2016/NĐ-CP thì kinh doanh công cụ hỗ trợ là hoạt động kinh doanh bao gồm: Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán công cụ hỗ trợ, đạn sử dụng cho công cụ hỗ trợ và phụ kiện của công cụ hỗ trợ; sửa chữa công cụ hỗ trợ.

Bên cạnh đó thì căn cứ theo  khoản 11 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 2017: Công cụ hỗ trợ là phương tiện, động vật nghiệp vụ được sử dụng để thi hành công vụ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhằm hạn chế, ngăn chặn người có hành vi vi phạm pháp luật chống trả, trốn chạy; bảo vệ người thi hành công vụ, người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hoặc báo hiệu khẩn cấp.

2. Điều kiện về kinh doanh công cụ hỗ trợ bao gồm cả sửa chữa

Căn cứ theo điều 7 Nghị định 96/2016/NĐ-CP có quy định về điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành nghề, theo đó thì điều kiện kinh doanh công cụ hỗ trợ bao gồm sửa chữa đáp ứng các điều kiện sau:

- Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+  Đối với người Việt Nam:

Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài: Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

- Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

- Phải có phương pháp bảo đảm an ninh trật tự. Cụ thể bao gồm các nội dung cơ bản như là tiến hành xác định khu vực, địa bàn, mục tiêu cụ thể cần phải tăng cường để bảo đảm an ninh, trật tự; Biện pháp thực hiện; Lực lượng phục vụ thường xuyên; Phương tiện phục vụ; Biện pháp tổ chức, chỉ đạo; Biện pháp phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng có liên quan ở địa phương mà cơ sở kinh doanh hoạt động; Tình huống giả định khi có vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra; công tác huy động lực lượng, phương tiện; biện pháp xử lý.

 

3. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh công cụ hỗ trợ

Trách nhiệm chung: 

- Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự; thực hiện đầy đủ các quy định về an ninh, trật tự trong Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Cơ sở kinh doanh công cụ hỗ trợ phải có văn bản thông báo kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự gửi cho Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh trong thời hạn là không quá 05 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh. 

- Duy trì thường xuyên, liên tục các điều kiện về an ninh, trật tự trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

- Không sử dụng cơ sở kinh doanh để thực hiện các hoạt động trái quy định của pháp luật ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

- Báo cho cơ quan công an khi có các nghi vấn hoặc việc liên quan đến an ninh, trật tự tại cơ sở kinh doanh. 

- Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, trong thời hạn 03 ngày làm việc phải có văn bản thông báo cho cơ quan Công an có thẩm quyền.

- Cở sở kinh doanh thì luôn có trách nhiệm đó là thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình an ninh trật tự theo hướng dẫn của Bộ công an

- Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan Công an và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

-  Cơ sở kinh doanh thì sẽ chỉ sử dụng nhân viên làm việc trong cơ sở kinh doanh từ đủ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực hành vi dân sự. Không nghiện ma túy. Không sử dụng nhân viên là người đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; người đang trong thời gian được tha tù trước thời hạn có điều kiện; người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

- Khi mà cơ sở kinh doanh bị cấp hư hỏng, hết hạn sử dụng hoặc là cần thay đổi các nội dung thông tin có được ghi trong giấy chứng nhận là đủ điều kiện về an ninh trật tự thì cần phải có văn bản đề nghị cơ quan Công an có thẩm quyền cấp lại hoặc cấp đổi giấy nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. 

- Tổ chức tập huấn về công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho nhân viên bảo vệ và các nhân viên khác có liên quan trong cơ sở kinh doanh theo hướng dẫn của cơ quan Công an có thẩm quyền.

- Nếu cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động thì trước 10 ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động, cơ sở kinh doanh phải có văn bản thông báo cho cơ quan Công an có thẩm quyền và Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh biết, trong đó nêu rõ lý do và thời gian tạm ngừng hoạt động.

- Phải thống kê đầy đủ số công cụ hỗ trợ và có văn bản thông báo cho cơ quan công an hoặc cơ quan Quân sự từ cấp tỉnh trở lên nơi cơ sở hoạt động kinh doanh để xử lý khi ngừng hoạt động kinh doanh. 

- Lập sổ quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp với từng loại ngành, nghề theo mẫu thống nhất của Bộ Công an.

- Nộp phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, phí sát hạch cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ 

Trách nhiệm riêng đối với cơ sở kinh doanh công cụ hỗ trợ:

-  Cơ sở kinh doanh công cụ hỗ trợ có trách nhiệm bố trí kho bảo quản công cụ hỗ trợ

- Cơ sở kiih doanh công cụ hỗ trợ có trách nhiệm là ban hành nội dung quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy, nổ  niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc của kho bảo quản công cụ hỗ trợ

-  Chỉ được mua công cụ hỗ trợ , phụ kiện để sản xuất công cụ hỗ trợ và chỉ được bán công cụ hỗ trợ  cho các cơ quan, tổ chức được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp giấy phép.

-  Chỉ được sửa chữa công cụ hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức khi có giấy phép của cơ quan Công an.

-  Đảm bảo an toàn khi cung ứng dịch vụ sử dụng súng bắn sơn cho khách và chỉ cung cấp dịch vụ này cho người từ đủ 18 tuổi trở lên.

Ngoài ra thì còn một số quy định khác nữa có liên quan đến kinh doanh công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Cơ sở kinh doanh công cụ hỗ trợ thì cần đáp ứng một cách tuyệt đối các quy định trên. 

 
Hiện tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Việt Hoàng đáp ứng đầy đủ điều kiện để kinh doanh công cụ hỗ trợ, bên cạnh đó Việt Hoàng sẵn sàng cung cấp các sản phẩm công cụ hỗ trợ đến các đơn vị quân sự, đơn vị thương mại có đủ các điều kiện sử dụng hoặc kinh doanh về công cụ hỗ trợ. 
 
Mọi tư vấn và đặt hàng xin liên hệ hotline: 0981 000 708
 
Rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danh mục tin tức

Từ khóa